ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA
č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., a zákona č. 224/2003 Sb.
 

Část druhá
Autorizace
 

§3
Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
 1. autorizovaný architekt,
 2. autorizovaný inženýr,
 3. autorizovaný technik.
§4
 
Autorizovaný architekt
 
 1. Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.
 2. Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory
  1. pozemní stavby,
  2. územní plánování,
  3. interiérová tvorba,
  4. zahradní a krajinářské úpravy.
 3. Osobám, které splňují podmínky pro autorizaci ve všech oborech podle odstavce 2, udělí Česká komora architektů autorizaci bez specifikace oboru. Tato autorizace opravňuje k výkonu činností v oborech podle odstavce 2 písm. a) až c).
§5
 
Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik
 
 1. Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 2. Autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 3. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám podle odstavců 1 a 2 autorizaci pro obory
  1. pozemní stavby,
  2. dopravní stavby,
  3. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
  4. mosty a inženýrské konstrukce,
  5. technologická zařízení staveb,
  6. technika prostředí staveb,
  7. statika a dynamika staveb,
  8. městské inženýrství,
  9. geotechnika,
  10. požární bezpečnost staveb,
  11. k) stavby pro plnění funkcí lesa.
§6
 
Komory jsou oprávněny stanovit dílčí specializace v rámci oborů podle § 4 a 5. V těchto specializacích rovněž udělují autorizaci.

§7
 
Udělování autorizace
 
 1. Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo
  1. je občanem České republiky, nebo
  2. je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále jen "jiný členský stát") a
  3. je plně způsobilý k právním úkonům,
  4. je bezúhonný,
  5. získal požadované vzdělání,
  6. vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
  7. úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
  8. složil předepsaný slib.
 2. Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až f).
 3. Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.
 4. Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
 5. Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.
 6. Osoba, které byla odejmuta autorizace podle § 10 odst. 2 písm. b), může požádat o udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace.
§8
 
 1. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
  1. pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto zákona,
  2. pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti autorizované osoby.
 2. Vzděláním podle § 7 odst. 1 písm. e) se pro jednotlivé druhy autorizace rozumí
  1. vysokoškolské vzdělání 6a) získané studiem v oblasti architektury pro autorizaci podle § 3 písm. a) v bakalářském studijním programu trvajícím nejméně čtyři roky nebo magisterském studijním programu,
  2. vysokoškolské vzdělání 3a) získané studiem v příslušných studijních oborech pro autorizaci podle § 3 písm. b) v bakalářském studijním programu trvajícím nejméně čtyři roky nebo magisterském studijním programu,
  3. vysokoškolské vzdělání 3a) získané studiem v příslušných studijních oborech pro autorizaci podle § 3 písm. c) v bakalářském nebo magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné vzdělání 3b).
 3. Komora může ve zdůvodněných případech uznat za vzdělání podle odstavce 2 též vzdělání příbuzného oboru nebo směru.
 4. Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.
 5. Délka odborné praxe podle § 7 odst. 1 písm. f) se pro jednotlivé druhy, popřípadě obory autorizace předepisuje takto:
  1. nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 4 odst. 2, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,
  2. nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 1, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,
  3. nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 2, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně pět roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.
 6. Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností, zejména
  1. ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání,
  2. ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popřípadě činností souvisejících.
 7. Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.
 8. Text slibu zní:
  1. "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou architekta.",
  2. "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra.",
  3. "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný technik budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného technika."
§9
 
 1. Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací a razítko s malým státním znakem České republiky 3c).
 2. Nakládání se seznamem autorizovaných osob a písemnou dokumentací vztahující se k autorizovaným osobám je upraveno zvláštními předpisy. 3d)

§10
 
Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace
 
 1. Autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou.
 2. Komora odejme autorizaci tomu
  1. kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
  2. komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace,
  3. komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů,
  4. d) kdo se písemně vzdá autorizace.
 3. Komora vyškrtne osobu jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace odejmuta ze seznamu autorizovaných osob.
§11
 
 1. Komora pozastaví autorizaci autorizované osobě
  1. na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena,
  2. na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,
  3. na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,
  4. pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.
 2. Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci
  1. bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
  2. bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
  3. jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. f).
 3. O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob.
 4. Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.6a) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých školách),
3b) § 7 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
3c) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
3d) § 6 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.


 
<< Část první
 
Část třetí >>